Geen producten (0)

Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden webshop Studielift 
 
Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Webshop van Studielift.
Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Webshop en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen. 
 
Artikel 1:  Definities
1  Studielift: gevestigd te Noordwijk ZH en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 54388066 handelend onder de naam Studielift.
2  Webshop: de webshop van Studielift, te raadplegen via https://studielift-webshop.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
3  Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Studielift en/of zich geregistreerd heeft op de site van de webshop.
4  Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Studielift en Klant, van welke overeenkomst deze Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
5  Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden: de onderhavige Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 
 
Artikel 2:  Toepasselijkheid Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
1  Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Studielift zijn de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2  Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, zijn deze voor Studielift slechts bindend, indien en voor zover deze door Studielift uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3  Voor het geval dat naast deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 
 
Artikel 3:  Prijzen en informatie
1  Alle in de Webshop en in andere van Studielift afkomstige informatiebronnen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij in de webshop anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2  De verzendkosten bedragen € 4,50 c.q. € 7,25, al naar gelang grootte en gewicht bestelde producten. Deze kosten kunnen ook in de webshop worden terug gevonden. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces worden weergegeven.
3  De inhoud van de Webshop is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Studielift kan echter niet garanderen dat alle informatie in de Webshop te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie in de webshop en in andere van Studielift afkomstige informatiebronnen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
4  Studielift kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4:  Totstandkoming Overeenkomst
1  De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Studielift en het voldoen aan de daarbij door Studielift gestelde voorwaarden.
2  Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Studielift onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3  Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Studielift het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4  Studielift kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Studielift op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden. 
 
Artikel 5:  Registratie
1  Om optimaal gebruik te maken van de Webshop, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid in de Webshop.
2  Tijdens de registratieprocedure wordt de Klant een gebruikersnaam en wachtwoord toegekend waarmee hij na registratie kan inloggen in de Webshop.
3  Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Studielift is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt in de Webshop ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
4  Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Studielift daarvan in kennis te stellen, zodat Studielift gepaste maatregelen kan nemen. 
 
Artikel 6:  Uitvoering Overeenkomst
1  Zodra de bestelling door Studielift is ontvangen, stuurt Studielift de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
2  Studielift is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
3  De levertermijn bedraagt in beginsel 7 dagen. De wijze van levering is verzending via PostNL.
4  Indien Studielift de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
5  Studielift raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader Artikel 9 omtrent garantie en conformiteit.
6  Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
7  Studielift is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 7:  Herroepingsrecht/retour producten webshop Studielift
1  Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Studielift binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
2  Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen.
Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Studielift een raming van deze kosten.
Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.
3  Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen. Speciaal voor Klanten handelend in uitoefening van hun beroep of bedrijf geldt dat producten enkel ongebruikt in ongeopende verpakking geretourneerd kunnen worden.
4  Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
5  Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn dooreen email met verzoek tot herroeping te zenden aan Studielift via info@studielift.nl , of op andere ondubbelzinnige wijze aan Studielift kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Studielift bevestigt ontvangst van die melding per email. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden.
 
Producten kunnen geretourneerd worden aan:
 
Studielift
Adriaan Dorsmanstraat 1
2202 XC  NOORDWIJK  ZH
 
6  Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst en ontvangst retour gestuurde producten worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Studielift de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
Studielift mag wachten met terugbetalen tot Studielift het product heeft ontvangen.
7  In de Webshop wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld. 
8. Het recht op retour geldt niet voor afgeprijsde producten.
 

Artikel 8:  Herroepingsrecht/retour betaling vouchers lezingen webshop Studielift
Aanmeldingen voor lezingen d.m.v. aanschaf voucher in de webshop kunnen tot 30 dagen voor de aanvangsdatum van de lezing worden geannuleerd zonder dat hieraan kosten zijn verbonden. Indien een lezing binnen een termijn van 7-30 dagen wordt geannuleerd, blijft 50% van de aanschaf voucher verschuldigd. Indien een lezing binnen 7 dagen voor aanvang van de betreffende lezing wordt geannuleerd, of indien de klant niet komt opdagen, vindt geen restitutie van aanschaf voucher plaats.

Voor webshopaankopen van online trainingen gelden de Algemene Voorwaarden van Studielift; Aankopen van online trainingen kunnen tot 30 dagen voor de aanvangsdatum van de 1e online sessie worden geannuleerd zonder dat hieraan kosten zijn verbonden. Indien een training binnen een termijn van 7-30 dagen wordt geannuleerd, blijft 50% van de aankoop verschuldigd. Indien een online training binnen 7 dagen voor aanvang van de 1e online sessie wordt geannuleerd, of indien de klant niet (online) komt opdagen, vindt geen restitutie van plaats. 

Artikel 9:  Betaling
1  Klant dient betalingen aan Studielift volgens de in de bestelprocedure en eventueel in de Webshop aangegeven betaalmethoden te voldoen. Studielift is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering. 

Artikel 10:  Garantie en conformiteit
1  Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Studielift een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
2  Studielift staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
3  Een door Studielift, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
4  Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Studielift daarvan in kennis te stellen.
5  Indien Studielift de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. 

 Artikel 11:  Klachtenprocedure
1  Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Studielift, dan kan hij bij Studielift telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
2  Studielift geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Time 2 Control binnen 10 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant. 

Artikel 12:  Aansprakelijkheid
1  Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant die een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
2  De totale aansprakelijkheid van Studielift jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
3  Aansprakelijkheid van Studielift jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
4  Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Studielift jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Studielift.
5  De aansprakelijkheid van Studielift jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Studielift onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Studielift ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Studielift in staat is adequaat te reageren.
6  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Studielift meldt.
7  In geval van overmacht is Studielift niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.
 
Artikel 13:  Eigendomsvoorbehoud
1  Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Studielift.

Artikel 14:  Persoonsgegevens
1  Studielift verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de in de Webshop gepubliceerde privacy statement. 
 
Artikel 15:  Slotbepalingen
1  Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2  Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Studielift gevestigd is.
3  Indien een bepaling in deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden aan.
Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
4  Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat. 
 
Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.
 
Studielift B.V.
Adriaan Dorsmanstraat 1
2202 XC  Noordwijk ZH
 
Telefoon: 06-17 23 44 17
E-mail: info@studielift.nl
KvK: 84072776
BTW nummer: NL001554594B07

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.